Algemene voorwaarden Henckens.eu – Chauffeursdiensten | Driver services

Artikel 1 – Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Henckens.eu en een opdrachtgever waarop Henckens.eu deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. “de onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door Henckens.eu ingeschakelde derden”.
 3. Onder opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan de personen die geen partij zijn bij de overeenkomst doch die namens of ten behoeve van de opdrachtgever de overeenkomst met Henckens.eu aangaan en voorts de personen die, hoewel zij noch partij zijn bij de overeenkomst noch op enigerlei andere wijze betrokken zijn bij het aangaan van de overeenkomst, in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en namens dat organisatorisch verband gebruik maken van de door Henckens.eu geleverde diensten.
 4. Eventuele afwijkende algemene voorwaarden van de wederpartij worden alleen toepasbaar en bindend wanneer dit van te voren schriftelijk is overeengekomen. 
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. Door een afspraak te maken voor een door Henckens.eu te leveren dienst en/of door het in ontvangst nemen van de geleverde diensten aanvaardt de opdrachtgever de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden. Voorts wordt de opdrachtgever geacht met de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door hem nadere mondeling, telefonisch, per e-mail of op andere wijze opgegeven opdrachten.

Artikel 2 – Aanbiedingen, aanvaarding opdrachten

 1. Alle door Henckens.eu aan de cliënt gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Door Henckens.eu gedane prijsopgaven, gegevens uit brochures en andere gedane opgaven geschieden tevens vrijblijvend.
 2. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Henckens.eu eerst dan tot stand nadat Henckens.eu een opdracht schriftelijk of per e-mail dan wel mondeling heeft aanvaard. Deze aanvaarding wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door personeel van Henckens.eu, door derden namens Henckens.eu, binden Henckens.eu slechts voor zover deze schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
 4. Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard geen offerte c.q. opdrachtbevestiging kan of naar gebruik wordt verzonden, wordt de factuur tevens als de opdrachtbevestiging beschouwd. De factuur wordt alsdan geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 5. Henckens.eu is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dan zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan.
 6. Henckens.eu is bevoegd om – indien Henckens.eu dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zal Henckens.eu hieromtrent met de opdrachtgever overleg plegen.

Artikel 3 – Tarieven

 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. In het geval van verhogen van één of meerdere kostprijsfactoren is Henckens.eu gerechtigd om de prijzen dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging worden vermeld.

Artikel 4 – Annuleren

 1. Indien de geplaatste opdracht niet minstens twaalf uur voorafgaande aan de aanvang van de opdracht is geannuleerd belasten wij 50% van de opdrachtsom door. Bij annulering binnen 3 uur wordt de volledige opdrachtsom doorbelast. De opdrachtsom bestaat uit het volledige bedrag welk in rekening gebracht zou worden volgens het opgegeven programma. Indien de eindtijd van de opdracht vooraf niet bekend is zullen er minimaal 4 uren in rekening worden gebracht.
 2. Henckens.eu behoudt zich het recht voor om kosten, die vooraf gemaakt zijn in verband met de voorbereiding van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 5 – Transport, risico

 1. Indien de opdrachtgever niet over een vervoermiddel beschikt waarmee de opdracht uitgevoerd zal worden, zal Henckens.eu slechts kunnen bemiddelen bij het tot stand komen van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van een vervoermiddel waarmee de opdracht uitgevoerd wordt.
 2. Het gebruik van de vervoermiddelen geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever tenzij deze aantoont dat de wijze van gebruik door de chauffeur opzettelijk nalatig of onrechtmatig jegens hem is geweest.

Artikel 6 – Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijk c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de verplichtingen redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van Henckens.eu kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, ziekteverzuim, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Henckens.eu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

 1. Schade aan goederen of letsel aan personen die direct of indirect het gevolg is van een defect aan of niet naar behoren functioneren van het door Henckens.eu te rijden voertuig;
 2. Schade of kosten ontstaan naar aanleiding van een proces verbaal, boete, oponthoud of ongeval veroorzaakt door een in uitvoering van de opdracht gemaakte verkeersovertreding, welke niet gezien de aard van de opdracht, te wijten is aan bewuste roekeloosheid of opzettelijke onachtzaamheid;
 3. Schade die zou kunnen ontstaan door het niet of niet tijdig tot stand komen en afwikkelen van het vervoer;
 4. Schade voor letsel aan passagiers; schade en/of kosten aan lading/goederen van de opdrachtgever; schade en/of kosten aan zaken aanwezig in het voertuig tijdens uitvoering van de opdracht; schade en/of verlies die door de chauffeur worden veroorzaakt bij wederpartij of derden;
 5. Schade aan derden vanwege gebrekkige of ontbrekende W.A. verzekering van het voertuig.
 6. Verlies of verlaging van no-claim korting en eigen risico’s van de verzekerde;
 7. Aanspraken door derden, welke komen uit door ons verrichte werkzaamheden.

Artikel 8 – Verzekering

 1. De opdrachtgever verklaart, door Henckens.eu opdracht te geven werkzaamheden voor hem/haar te verrichten, dat het voertuig dat vanwege Henckens.eu wordt gereden gedurende de opdracht W.A. verzekerd is conform de daaraan in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) gestelde eisen. Op het moment dat een dergelijke verzekering ontbreekt, wordt de opdrachtgever geacht zich bij het aangaan van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk te hebben gesteld jegens Henckens.eu voor het geheel van schade en kosten voor zover derden daarop aanspraak zouden kunnen maken jegens Henckens.eu.
 2. De opdrachtgever stelt zich bij het aangaan van de overeenkomst hoofdelijk aansprakelijk voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die, op zijn al dan niet uitdrukkelijke uitnodiging, als passagier in het voertuig zijn meegereden en voorts voor het geheel van schadeclaims van of vergoedingen aan derden die in een zodanige relatie tot de opdrachtgever staan dat zij met de opdrachtgever een organisatorisch verband vormen en die namens dat organisatorisch verband gebruik hebben gemaakt van de Henckens.eu geleverde diensten.

Artikel 9 – Reclames

 1. Eventuele reclames worden door Henckens.eu slechts in behandeling genomen voor zover deze binnen zeven werkdagen na levering van de betreffende dienst aan Henckens.eu schriftelijk zijn bericht onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden gedaan en wel binnen zeven werkdagen na de verzenddatum van de factuur.
 3. Na het verstrijken van deze termijnen wordt de opdrachtgever geacht het geleverde en de factuur te hebben aanvaard en dientengevolge de vordering van Henckens.eu te hebben erkend. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Henckens.eu. Indien de reclame door Henckens.eu gegrond bevonden wordt, is Henckens.eu uitsluitend verplicht de door Henckens.eu vast te stellen bedragen die de betaling van de dienst zelf betreffen te vergoeden.

Artikel 10 – Betaling/rente en kosten/geschillen

 1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling middels storting of overmaking op een door Henckens.eu aangewezen bankrekening, binnen dertig dagen na factuurdatum, of anderszins door Henckens.eu te bepalen.
 2. Bij niet-, of niet- tijdige of niet- volledige betaling geldt het volgende: iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door Henckens.eu gemaakte invorderingskosten. Indien betaling niet binnen de bovengenoemde termijn van dertig dagen heeft plaats gehad, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 3. Henckens.eu is gerechtigd om alle gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso kosten in rekening te brengen aan degene die gehouden is tot betaling. De buitengerechtelijke kosten zijn eerst verschuldigd vanaf het moment dat degene die gehouden is tot betaling in verzuim is. 
 4. Voor de hoogte van de buitengerechtelijke kosten geldt o.a. de factuur van de betreffende advocaat, deurwaarder en/of een incassobureau als bewijs.
 5. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Alle geschillen waaronder die, welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de rechter welke binnen het vestigingsgebied van Henckens.eu bevoegd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

Versie 1.0 | d.d. 01-07-2016